Other Works From the ShowView All

 • 권대훈작가

  2014

 • 금동원작가

  2014

 • 권기철작가

  2014

 • 김동연작가

  2014

 • 고상우작가

  2014

 • 권오상작가

  2014

 • 배형경작가

  2014

 • 강형구작가

  2014

 • 김두진작가

  2014

 • 김준작가

  2014

 • 이목을작가

  2014

 • 권기수작가

  2014

 • 김동유작가

  2014

 • 이두식작가

  2014

 • 하태임작가

  2014

 • 금보성작가

  2014

Other Works by 이두식(Lee Doo-Shik)View All

 • 잔칫날

  Acrylic on canvas, 162.2x130.3cm, 2012

 • 축제

  Oil on Canvas, 112.1X162.2cm, 1996

 • Festival

  Oil on canvas, 37.9×45.5cm, 2000

 • 드로잉3

  종이에 드로잉, 30.5x23cm, 2010

 • 축제

  Oil on Canvas, 112.1X162.2cm, 1996

 • 드로잉1

  종이에 드로잉, 30.5x23cm, 2010

 • 축제

  Oil on Canvas, 112.1X162.2cm, 1994

 • 잔칫날

  Acrylic on canvas, 162.2x130.3cm, 2012

 • 축제

  Oil on canvas, 45.5x53cm, 2006

 • 드로잉2

  종이에 드로잉, 30.5x23cm, 2010

 • 축제

  Oil on canvas, 45.5x53cm, 2005

 • 잔칫날

  Acrylic on canvas, 162.2x130.3cm, 2012

 • 잔칫날

  Acrylic on canvas, 53.0x45.5cm, 2010

 • 외로운 고추잠자리

  종이에 드로잉, 30.5x23cm, 2010

 • 잔칫날

  Acrylic on canvas, 162.2x130.3cm, 2012

 • 이두식작가

  2014